Raporty bieżące

37/2014 Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport bieżący: 37/2014

Data: 18.09.2014

Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 17 września 2014 r. otrzymała od akcjonariusza Spółki New Europe Ventures LLC („Akcjonariusz”) zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1382) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o uzyskaniu przez Akcjonariusza w dniu 17 września 2014 r. informacji o osiągnięciu bezpośrednio progu powyżej 5% tj. 7,99% udziału w ogólnej liczby głosów w spółce Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) w wyniku transakcji pakietowej, sesyjnej dokonanej w dniu 16 września 2014 r. w Warszawie („Transakcja”).

Przed Transakcją Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 490.571 akcji Emitenta, co stanowiło 14,2 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W wyniku Transakcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio 276.061 akcji Emitenta, co stanowi 7,99 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzaniu Emitenta.

Link do strony GPWInfostrefa