Raporty bieżące

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr: 36/2021

Data: 29/09/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu 1) ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 października 2021 r., godz. 11.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. („NZWA”), oraz 2) projekty uchwał NZWA zwołanego na dzień 26 października 2021 r..

Zgodnie z informacją w RB nr 35/2021 dotyczącym aktualizacji informacji na temat bieżącej sytuacji i planów Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics, Emitent zwołuje NWZA jako realizację działań nakierowanych na pozyskanie dodatkowych środków, których celem jest zapewnienie finasowania Spółki i możliwości kontynuacji strategii rozwoju oraz zabezpieczenie płynności Grupy. Środki, które planuje pozyskać Spółka, zostaną spożytkowane przede wszystkim na intensyfikację działań sprzedażowych, między innymi poprzez zatrudnienie nowych sprzedawców na rynku amerykańskim. Dodatkowe finansowanie, wraz z równoległą rewizją ponoszonych przez spółki Emitenta kosztów operacyjnych, w ocenie Zarządu są najlepszą drogą do ochrony wartości aktywów Spółki i do monetyzacji dokonywanej transformacji modelu biznesowego.

Zwołanie NWZ z porządkiem obrad zawierającym uchwałę emisyjną o treści proponowanej w niniejszym raporcie jest wynikiem wielokierunkowych działań, których efektem może być pozyskanie środków finansowych na cele wymienione w ww. raporcie bieżącym. Spółka identyfikuje potrzebę pozyskania kwoty mieszczącej się w zakresie 2,0 mln – 5,0 mln USD jako wystarczającej na realizację wskazanych potrzeb.

Spółka zakłada kontynuację działań w obecnym modelu biznesowym na rynku amerykańskim oraz pozostałych rynkach poprzez udostępnianie technologii Spółki, w tym na podstawie umów o charakterze licencyjnym, w tym z prawem wyłączności na dany kraj. Działania te są realizowane przy założeniu pozostawienia praw własności intelektualnej, patentów etc. w aktywach Emitenta.

Spółka podkreśla, że równolegle kontynuowany będzie przegląd dostępnych dla Spółki opcji strategicznych.

Szczegółowa podstawa prawna:

  • 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim