Raporty bieżące

36/2017 Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR

Data: 22.12.2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 grudnia 2017 r. pomiędzy Spółką a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie („NCBiR”) została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pt. „ECG TechBot – dedykowane oprogramowanie wykorzystujące zestaw algorytmów do automatycznej interpretacji sygnału EKG w oparciu o metody deep learning” („Projekt”) w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego („Umowa”).

Całkowity koszt realizacji Projektu, jak również całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 11 188 007,71 zł, przy czym:
1) maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na badania przemysłowe wynosi 2 964 947,31 zł;
2) maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na prace rozwojowe wynosi 8 223 060,40 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 6 335 240,69 zł, przy czym:
a) maksymalna wysokość dofinansowania na badania przemysłowe wynosi 2 223 710,48 zł;
b) maksymalna wysokość dofinansowania na prace rozwojowe wynosi 4 111 530,21 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów dla Projektu rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2017 r. i kończy się w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, tj. 31 grudnia 2022 r.

Spółka jest zobowiązana do osiągnięcia założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, jak również do realizacji pełnego zakresu rzeczowego związanego z przeprowadzeniem badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych oraz do wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych w okresie 3 lat od zakończenia Projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Ponadto, Spółka zobowiązana jest zapewnić trwałość efektów Projektu przez okres 3 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.