Raporty bieżące

36/2016 Rozpoczęcie negocjacji w sprawie przejęcia partnera biznesowego z USA – spółki AMI/Spectocor

Raport bieżący: 36/2016

Data: 31.08.2016

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1), Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Medicalgorithmics” lub „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu przez Spółkę, z inicjatywy AMI Monitoring Inc. z siedzibą w Mc Kinney, Texas, USA oraz Spectocor, LLC („AMI/Spectocor”) dnia 30 sierpnia 2016 roku, negocjacji w sprawie potencjalnego przejęcia całości lub części składników majątku AMI/Spectocor.

Wycena całości lub części składników majątku AMI/Spectocor będzie możliwa po przeprowadzaniu finansowego oraz prawnego badania due diligence. W oparciu o tak przygotowaną wycenę strony będą próbowały ustalić zakres nabywanego przez Spółkę majątku AMI/Spectocor oraz cenę nabycia. Warunkiem zawarcia transakcji przez Medicalgorithmics jest obniżenie ceny nabycia o zasądzone przez Sąd (Court of Chancery) w Delaware wyrokiem z dnia 18 sierpnia 2016 r. należne Spółce od AMI/Spectocor koszty procesu oraz wycofanie przez AMI/Spectocor wszelkich zarzutów w ramach toczących się przeciwko Spółce postępowań sądowych.