Raporty bieżące

36/2014 Rejestracja zmian w statucie – korekta podpisu

Raport bieżący: 36/2014

Data: 24.07.2014

W nawiązaniu do raportu nr 36/2014 z dnia 23.07.2014, Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, iż niniejsza korekta ww. raportu dotyczy uzupełnienia podpisu osoby reprezentującej spółkę. Pozostałe informacje pozostają bez zmian. Poniżej pełna treść skorygowanego raportu.

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. ( „Spółka” ) informuje, iż w dniu 22 lipca 2014 r. powziął informację o zarejestrowaniu w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki przyjętych uchwałą nr 20/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2014 r. Treść powyższej uchwały nr 20/06/2014 r. została przez Spółkę podana do publicznej informacji raportem bieżącym nr 23/2014.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść zmienionych postanowień Statutu (Załącznik nr 1 – zmiany postanowień Statutu Spółki Medicalgorithmics S.A.) oraz tekst jednolity Statutu Spółki (Załącznik nr 2 – tekst jednolity Statutu Spółki Medicalgorithmics S.A.).

Szczegółowa podstawa prawna – art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie oraz § 38 ust. 1 pkt 2 i § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).