Raporty bieżące

36/2014 Rejestracja zmian w statucie

Raport bieżący: 36/2014

Data: 23.07.2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. ( „Spółka” ) informuje, iż w dniu 22 lipca 2014 r. powziął informację o zarejestrowaniu w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki przyjętych uchwałą nr 20/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2014 r. Treść powyższej uchwały nr 20/06/2014 r. została przez Spółkę podana do publicznej informacji raportem bieżącym nr 23/2014.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść zmienionych postanowień Statutu (Załącznik nr 1 – zmiany postanowień Statutu Spółki Medicalgorithmics S.A.) oraz tekst jednolity Statutu Spółki (Załącznik nr 2 – tekst jednolity Statutu Spółki Medicalgorithmics S.A.).

Szczegółowa podstawa prawna – art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).