Raporty bieżące

Rejestracja zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr: 35/2019

Data: 13.08.2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 13 sierpnia 2019 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 13 sierpnia 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, wpisu zmiany Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 24/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z dnia 26 czerwca 2019 roku polegającej na uchyleniu §8 Statutu Spółki.

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wyżej wymienioną zmianę, stanowi załącznik do niniejszego raportu.