Raporty bieżące

35/2016 Całkowita wygrana Medicalgorithmics S.A. w sprawie przed Sądem w Delaware oraz oddalenie przez Sąd wszelkich zarzutów AMI/Spectocor. Negatywna ocena Sądu co do wiarygodności Josepha Bogdana.

Raport bieżący: 35/2016

Data: 19.08.2016

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1), Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną dotyczącą wydania przez Sąd (ang. Court of Chancery) („Sąd”) w Delaware dnia 18 sierpnia 2016 r. wyroku i opinii (ang. Memorandum Opinion) w przedmiocie ustalenia skuteczności wypowiedzenia przez Spółkę znaczącej umowy z partnerem biznesowym, spółką AMI Monitoring Inc. z siedzibą w Mc Kinney, Texas, USA oraz jej spółką zależną Spectocor LLC („AMI/Spectocor”), oraz w przedmiocie pozwu wzajemnego AMI/Spectocor przeciwko Spółce rozpatrywanego w ramach tego samego postępowania („Wyrok”).
Zgodnie z Wyrokiem Sąd uznał całość roszczeń Spółki jako zasadne jednocześnie oddalając wszystkie zarzuty AMI/Spectocor podniesione w sprawie.
Sąd uznał za wiarygodne zeznania Prezesa Zarządu Spółki, dr Marka Dziubińskiego oraz pozostałe dowody przedstawione w sprawie przez Spółkę. Sąd uznał natomiast za pozbawione wiarygodności argumenty przedstawiane przez AMI/Spectocor, podkreślając w szczególności brak wiarygodności w zakresie zeznań Josepha Bogdana co do wielu istotnych kwestii w sprawie, zarzucając Josephowi Bogdanowi m.in. sfabrykowanie dowodu na cele prowadzonego przez Sąd procesu oraz wielokrotne mijanie się z prawdą co do istotnych w sprawie faktów. Sąd podkreślił również, że Joseph Bogdan wielokrotnie działał w złej wierze w relacji biznesowej w stosunku do Spółki podejmując bezpodstawne działania szkodzące Spółce i jej wizerunkowi, a mające jedynie na celu stworzenie sobie podstaw do wysunięcia przeciwko Spółce zarzutów w postępowaniu prowadzonym przed Sądem.
Sąd orzekł, że Umowa Aliansu Strategicznego zawarta dnia 11 marca 2014 r. pomiędzy Spółką a AMI/Spectocor („Umowa Aliansu Strategicznego”) została prawidłowo wypowiedziana przez Spółkę dnia 27 kwietnia 2015 r. oraz że AMI/Spectocor są solidarnie zobowiązani do zapłaty Spółce odszkodowania w wysokości 253.482,08 USD wraz z odsetkami jak również zobowiązał AMI/Spectocor do zwrotu wszelkich kosztów procesowych w tym kosztów zastępstwa procesowego poniesionych przez Spółkę w ramach prowadzonego przed Sądem postępowania. Dodatkowo Wyrokiem Sądu zostały oddalone wszelkie zarzuty AMI/Spectocor zawarte w pozwie wzajemnym, w szczególności Sąd orzekł, że Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu jakiejkolwiek nadpłaty z tytułu świadczonychza pomocą systemu PocketECG usług. Wyrok nie jest prawomocny.