Raporty bieżące

Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych – korekta raportu nr 32/2014

Raport bieżący: 35/2014

Data: 15.07.2014

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 15 lipca 2014 r. otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych – osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze oraz posiadającej kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Emitenta („Osoba Zobowiązana”) korektę informacji o zawarciu przez tę osobę transakcji sprzedaży akcji Emitenta, pierwotnie przesłaną przez Osobę Zobowiązaną do Emitenta w dniu 14 lipca 2014 roku w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”, Dz. U. z 2005 r., Nr 183 poz.1538 ze zm.). Na podstawie pierwotnie przekazanej przez Osobę Zobowiązaną informacji Emitent opublikował w dniu 14 lipca 2014 roku raport bieżący nr 32/2014. Z uwagi na przesłaną korektę informacji Emitent niniejszym koryguje raport bieżący nr 32/2014 prezentując poniżej jego pełne brzmienie:

„Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 15 lipca 2014 r. otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych – osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze oraz posiadającej kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Emitenta („Osoba Zobowiązana”) informację o zawarciu przez tę osobę transakcji sprzedaży akcji Emitenta, przesłaną w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”, Dz. U. z 2005 r., Nr 183 poz.1538 ze zm.).

Transakcje sprzedaży akcji zostały zawarte odpowiednio w dniu 10 lipca 2014 r. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie transakcji pakietowej obejmującej 16 646 (szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji Emitenta, cena sprzedaży wyniosła 222,00 zł za akcję, w dniu 11 lipca 2014 r. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie transakcji pakietowej obejmującej 1130 (jeden tysiąc sto trzydzieści) akcji Emitenta, cena sprzedaży wyniosła 222,00 zł za akcję, oraz w dniu 15 lipca 2014 r. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie transakcji pakietowej obejmującej 2000 (dwa tysiące) akcji Emitenta, cena sprzedaży wyniosła 222,00 zł za akcję.

Osoba zobowiązana zobligowała się do nie sprzedawania pozostałych posiadanych przez siebie akcji przez okres 2 (dwóch) lat.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikacje danych osobowych.”