Raporty bieżące

Rekomendacja Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

Raport bieżący nr: 34/2022

Data: 03.06.2022r.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że podjął uchwałę rekomendują Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pokrycie straty netto za rok 2021 w wysokości 172 369 000 PLN na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w następujący sposób: część straty w kwocie 166 000 PLN (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, zaś pozostała kwota w wysokości 172 203 000 PLN (sto siedemdziesiąt dwa miliony dwieście trzy tysiące złotych) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.