Raporty bieżące

34/2017 Rejestracja zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 34/2017

Data: 8.12.2017

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 7 grudnia 2017 r. powziął informację o zarejestrowaniu zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 27 listopada 2017 r. na podstawie uchwały nr 3/10/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 października 2017 r., której treść została podana przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach raportu bieżącego nr 30/2017 z dnia 6 października 2017 r.

Zmianie uległ § 20 pkt 11 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie:
„powoływanie spośród Członków Rady Nadzorczej członków komitetu audytu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, przy czym w przypadku Rady Nadzorczej liczącej nie więcej niż 5 (pięciu) członków, zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza,“

Nowe brzmienie:
„powoływanie spośród Członków Rady Nadzorczej członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego, na okres kadencji Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku gdy przepisy prawa powszechnie obowiązującego to umożliwiają, zadania Komitetu Audytu wykonuje kolegialnie Rada Nadzorcza; Komitet Audytu składa się z 3 (trzech) członków, włącznie z przewodniczącym; Komitet Audytu działa kolegialnie oraz podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków obecnych na posiedzeniu; Komitet Audytu podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2 (dwóch) jego członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni; zasady funkcjonowania Komitetu Audytu w pozostałym zakresie może określić Rada Nadzorcza w formie regulaminu; wymogi odnośnie kwalifikacji oraz cech niezależności członków Komitetu Audytu, a także zadania i uprawnienia Komitetu Audytu regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego;”

Szczegółowa podstawa prawna – § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 ze zm.).