Raporty bieżące

34/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 roku jak również badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.

Raport bieżący: 34/2016

Data: 16.07.2016

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia: a) przeglądu sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za okres sprawozdawczy kończący się 30 czerwca 2016 r., b) przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za okres sprawozdawczy kończący się 30 czerwca 2016 r., c) badania sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., d) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.

Wybór został dokonany przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 20 ust. 7 Statutu Spółki w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.).

Wybranym biegłym rewidentem jest CSWP Audyt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 34, 00-336 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402544 oraz wpisana do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych powadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3767.

Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa ma zostać zawarta na okres do czasu wykonania całości jej przedmiotu.

Spółka informuje, że nie korzystała wcześniej z usług wybranego podmiotu CSWP Audyt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.