Raporty bieżące

34/2015 Wypowiedzenie znaczącej umowy oraz postępowanie o ustalenie skuteczności dokonanego wypowiedzenia

Raport bieżący: 34/2015

Data: 15.09.2015

Działając na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 09.185.1439 ze zm.) oraz na podstawie art. 6 Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku), a także na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476) Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione. Informacja poufna, której podanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione, przekazana przez Emitenta do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2015 r., brzmiała następująco:

„Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) działając na podstawie art. 57 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539) (dalej: „Ustawa”) oraz na podstawie art. 6 Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku), a także na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476) (dalej: „Rozporządzenie”), niniejszym przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w związku z § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Informacją poufną będącą przedmiotem opóźnienia jest rozwiązanie przez Emitenta dnia 27 kwietnia 2015 r. znaczącej umowy (dalej: „Umowa”).

Zdaniem Emitenta ujawnienie informacji poufnych będących przedmiotem opóźnienia, w zwykłym trybie i terminie, mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta lub inwestorów oraz mogłoby stworzyć fałszywy obraz sytuacji biznesowej Emitenta mogący mieć negatywny wpływ na decyzje aktualnych oraz potencjalnych inwestorów. W kontekście innych podejmowanych obecnie przez Zarząd Emitenta działań, w szczególności rozpoczęcia negocjacji w zakresie dotyczącym przedmiotu Umowy, nieprzekazanie informacji o rozwiązaniu Umowy nie przyczyni się do wprowadzenia w błąd opinii publicznej, gdyż nie kreuje błędnego obrazu Emitenta w oczach inwestorów. Gdyby Emitent zadecydował się na przekazanie informacji poufnej bez jednoczesnego udzielenia informacji o prowadzonych negocjacjach, informacja taka nie pozwoliłaby inwestorom na dokonanie ostatecznej i jednoznacznej oceny wpływu tej informacji na kształtowanie się rynkowej wartości akcji Emitenta.

Tym samym, w ocenie Emitenta, spełnione są przesłanki wskazane w art. 57 ust. 1 Ustawy oraz w § 2 ust. 1 Rozporządzenia uzasadniające opóźnienie podania do publicznej wiadomości powyższej informacji przez Emitenta.

Ponadto Emitent oświadcza i informuje, że podejmie niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności informacji w rozumieniu § 3-6 wyżej wspomnianego Rozporządzenia, aż do momentu jej upublicznienia.”

Emitent zobowiązał się przekazać w formie raportu bieżącego treść ww. informacji poufnej w terminie do 27 października 2015 r.

W uzupełnieniu wyżej przedstawionego, opóźnionego raportu, Zarząd Emitenta informuje, że dnia 27 kwietnia 2015 roku Emitent poinformował jednego z partnerów biznesowych, spółkę AMI Monitoring Inc. z siedzibą w Mc Kinney, Texas, USA oraz jej spółkę zależną Spectocor LLC, które na podstawie umowy Aliansu Strategicznego zawartej dnia 11 marca 2014 r. („Umowa”) świadczą za pomocą systemu PocketECG usługi diagnostyki medycznej na terenie USA („Partner”) o wypowiedzeniu z terminem natychmiastowym Umowy, jednocześnie składając przeciwko Partnerowi sądowy pozew o ustalenie skuteczności dokonanego wypowiedzenia („Postępowanie”).

W ramach informacji o wypowiedzeniu Umowy oraz w ramach Postępowania, Emitent zobowiązał się do kontynuowania wykonywania Umowy do momentu zakończenia Postępowania i faktycznego rozwiązania Umowy, pod warunkiem, że Partner również będzie na bieżąco wykonywał swoje zobowiązania wynikające z Umowy, w szczególności polegające na zapłacie wynagrodzenia za świadczone przez Emitenta usługi, do czego Partner się zobowiązał.

Emitent zdecydował się na opóźnienie ww. informacji poufnej, gdyż zdaniem Emitenta, w kontekście trwających od dnia 27 kwietnia 2015 r. negocjacji, co do przejęcia kontroli nad partnerem biznesowym, spółką Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z siedzibą w Plano, Texas, USA, która na podstawie umowy Aliansu Strategicznego, świadczy za pomocą systemu PocketECG usługi diagnostyki medycznej na terenie USA („Medi-Lynx”) lub nad Partnerem, publikacja przedmiotowej informacji mogłaby negatywnie wpłynąć na przebieg tych negocjacji i tym samym naruszyć jego słuszny interes, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. Nr 67, poz. 476).

W związku z podpisaniem dnia 31 sierpnia 2015 r. listu intencyjnego w zakresie przejęcia kontroli nad spółką Medi-Lynx, Emitent publikuje opóźniony komunikat.