Raporty bieżące

34/2014 Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport bieżący: 34/2014

Data: 15.07.2014

Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 11 lipca 2014 r. otrzymała od akcjonariusza Spółki pana Marka Dziubińskiego („Akcjonariusz”) zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1382) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o uzyskaniu przez Akcjonariusza w dniu 10 lipca 2014 r. informacji o osiągnięciu bezpośrednio progu powyżej 10% tj. 11,64% udziału w ogólnej liczby głosów w spółce Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) w wyniku transakcji polegającej na sprzedaży przez spółkę Bottine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna („Bottine”), która to która to spółka jest podmiotem zależnym od Akcjonariusza, 118.646 sztuk akcji na okaziciela Emitenta, na podstawie transakcji pakietowej przeprowadzonej jako wynik procesu book-buildingu akcji Emitenta („Transakcja”).

Akcjonariusz przed Transakcją posiadał bezpośrednio 400.000 akcji Emitenta, co stanowi 11,58% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzaniu Emitenta, natomiast poprzez spółkę zależną, Bottine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna Akcjonariusz posiadał pośrednio dodatkowo 120.800 akcji. Łączenie przed Transakcją Akcjonariusz posiadał, zgodnie z zgodnie z art. 87ust 5 pkt 1) Ustawy, 520.800 akcji Emitenta, co stanowiło 15,07% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W wyniku Transakcji łączenie z akcjami Emitenta posiadanymi przez Bottine Akcjonariusz posiada 402.154 akcji Emitenta, co stanowi 11,64% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzaniu Emitenta.

Akcjonariusz zobowiązał się do nie sprzedawania pozostałych posiadanych pośrednio i bezpośrednio akcji do podmiotów innych niż przez Akcjonariusza kontrolowane przez okres 2 lat.