Raporty bieżące

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Raport bieżący nr: 33/2019

Data: 25.07.2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25 lipca 2019 roku spółka zależna Emitenta, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”) zawarła umowę z UnitedHealthcare Group, największą prywatną siecią ubezpieczeniową w USA („Umowa”) dzięki której Medi-Lynx będzie akceptowanym świadczeniodawcą usług medycznych w sieci ubezpieczyciela (ang. in network) na terenie USA.

Zgodnie z zapisami Umowy, usługi wykonane przez Medi-Lynx na rzecz pacjentów po 1 sierpnia 2019 roku będą rozliczane zgodnie z nowymi, uzgodnionymi w Umowie stawkami refundacyjnymi. Zarząd Spółki oczekuje wpływu zawartej Umowy na wyniki operacyjne Grupy począwszy od 4Q 2019r. Podpisanie umowy o współpracy z największą prywatną siecią ubezpieczeniową w USA jest dla całej Grupy Medicalgorithmics ważnym kamieniem milowym na drodze do osiągniecia średnioterminowego celu, jakim jest zmiana modelu biznesowego poprzez zawarcie długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z kluczowymi ubezpieczycielami prywatnymi, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 4/2019. W ocenie Zarządu zmiana modelu biznesowego jest kluczowym procesem prowadzącym do zwiększenia liczby świadczonych usług przez Medi-Lynx na terenie USA, a tym samym zwiększenia przychodów Medi-Lynx.