Raporty bieżące

33/2017 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący: 33/2017

Data: 23.11.2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2017 z dnia 7 września 2017 r., Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 listopada 2017 r. otrzymał od Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego („Aegon OFE”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639). Zgodnie z tym zawiadomieniem, w dniu 17 listopada 2017 r. zakończyła się likwidacja Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego („Nordea OFE”), skutkująca przeniesieniem w tym dniu wszystkich aktywów Nordea OFE do Aegon OFE oraz wstąpieniem Aegon OFE we wszystkie prawa i obowiązki Nordea OFE. W wyniku powyższego, udział Aegon OFE w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył 5% głosów.

Bezpośrednio przed dniem zakończenia likwidacji Nordea OFE:

1) Aegon OFE posiadał 13 516 akcji Spółki, co stanowiło 0,37% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 13 516 głosów, tj. 0,37% ogólnej liczby głosów,

2) Nordea OFE posiadał 180 347 akcji Spółki, co stanowiło 5,00% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 180 347, tj. 5,00% ogólnej liczby głosów.

Po przejęciu aktywów Nordea OFE oraz wstąpieniu w jego prawa i obowiązki, według stanu na dzień 17 listopada 2017 r., Aegon OFE posiada 193 863 akcji Spółki, co stanowi 5,38% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawnia do 193 863 głosów, tj. 5,38% ogólnej liczby głosów.