Raporty bieżące

33/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku

Raport bieżący: 33/2016

Data: 28.06.2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: Spółka) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2016 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, a także łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.