Raporty bieżące

33/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: 33/2014

Data: 15.07.2014

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 lipca 2014 r. otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych – członka Zarządu Emitenta („Osoba Zobowiązana”) informację o:

a) zawarciu i wykonaniu na rachunek Osoby Zobowiązanej przez dom maklerski transakcji polegającej na zbyciu 120.800 sztuk akcji, spółki Medicalgorithmics S.A. („Emitent”), oznaczonych kodem ISIN PLMDCLG00015, w wykonaniu zobowiązania do wniesienia wkładu niepieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy spółki Bottine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie („Transakcja”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000482498 („Spółka”), która to Spółka, w myśl art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest podmiotem z Osobą Zobowiązaną blisko związanym,

b) nabyciu przez Spółkę, w wyniku wyżej opisanej Transakcji wyżej wskazanych 120.800 zdematerializowanych akcji na okaziciela Emitenta,

c) zbyciu przez Spółkę 118.646 sztuk zdematerializowanych akcji na okaziciela Emitenta, na podstawie transakcji pakietowych zawartych dnia 10 lipca 2014 r. jako wynik procesu book-buildingu.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikacje danych osobowych.

Osoba zobowiązana zobowiązała się do nie sprzedawania pozostałych posiadanych pośrednio i bezpośrednio akcji do podmiotów innych niż kontrolowane przez osobę zobowiązaną przez okres 2 lat.