Raporty bieżące

32/2015 Zawarcie umowy – listu intencyjnego dotyczącego przejęcia partnera biznesowego z USA

Raport bieżący: 32/2015

Data: 1.09.2015

Zgodnie z art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539), Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 sierpnia 2015 r. została przez Spółkę zawarta umowa – list Intencyjny („List Intencyjny”) co do planowanej transakcji nabycia przez Spółkę kontrolnego pakietu udziałów jej partnera biznesowego na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki, spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z siedzibą w Plano, Texas, USA ( „Medi-Lynx”).
Medi-Lynx świadczy na terenie USA usługi diagnostyczne w oparciu o opracowany przez Spółkę system PocketECG, na podstawie umowy Aliansu Strategicznego zawartej dnia 11 marca 2014 r. Głównym udziałowcem Medi-Lynx jest Medi-Lynx Monitoring Inc., w której całość udziałów posiada pan Andrew Bogdan.
W ramach Listu Intencyjnego strony ustaliły cenę za udziały w Medi-Lynx oraz strukturę płatności, które są dla stron wiążące jeśli transakcja zostanie zawarta. Ponadto, strony ustaliły, że finalna umowa realizująca planowaną transakcję zostanie zawarta do dnia 30 września 2015 r.