Raporty bieżące

32/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: 32/2014

Data: 15.07.2014

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 lipca 2014 r. otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych – osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze oraz posiadającej kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Emitenta („Osoba Zobowiązana”) informację o zawarciu przez tę osobę transakcji sprzedaży akcji Emitenta, przesłaną w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”, Dz. U. z 2005 r., Nr 183 poz.1538 ze zm.).

Transakcje sprzedaży akcji zostały zawarte odpowiednio w dniu 10 lipca 2014 r. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie transakcji pakietowej obejmującej 18 646 (osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji Emitenta, cena sprzedaży wyniosła 222,00 zł za akcję, oraz w dniu 11 lipca 2014 r. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie transakcji pakietowej obejmującej 1130 (jeden tysiąc sto trzydzieści) akcji Emitenta, cena sprzedaży wyniosła 222,00 zł za akcję.

Osoba zobowiązana zobligowała się do nie sprzedawania pozostałych posiadanych przez siebie akcji przez okres 2 (dwóch) lat.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikacje danych osobowych.