Raporty bieżące

Informacja o dokonaniu odpisów

Raport bieżący nr 31/2022

Data: 24.05.2022

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że po przeprowadzeniu testów na utratę wartości aktywów podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących dotyczących wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne (CGU) spółki Medi-Lynx wraz z zaalokowaną wartością firmy rozpoznanej w wyniku nabycia tej spółki Medi-Lynx (CGU Medi-Lynx). Konieczność przeprowadzenia testów wynika z zawarcia umów opcji nabycia aktywów Medi-Lynx oraz umowy pożyczki (por. RB: 30/2022 z 18.05.2022 r.), które wpływają na zmianę założeń co do wartości odzyskiwanej CGU Medi-Lynx oraz ujętych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki przyjętych w testach przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2021 r..

Całkowita wysokość odpisu wynosząca 48,1 mln zł obciąży wyniki finansowe Grupy w I kwartale 2022 roku i zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy w pozostałych kosztach operacyjnych.

Jednocześnie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki Medicalgorithmics S.A. powstała konieczność dokonania odpisu aktualizującego pomniejszającego wartość należności od spółki zależnej Medi-Lynx o 55,9 mln zł. Całkowita kwota odpisu obciąży wynik spółki Medicalgorithmics S.A. w I kwartale 2022 roku i zostanie ujęta w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Medicalgorithmics S.A. w pozostałych kosztach operacyjnych.

Opisane wyżej zdarzenia są zdarzeniami o charakterze niegotówkowym.

Spółka wskazuje, że zarówno skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, jak również jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki jest jeszcze w pełni przygotowane, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wskazanych kwot.

W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Spółka będzie informowała odrębnym raportem bieżącym.