Raporty bieżące

Zwiększenie zaangażowania powyżej 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący nr 31/2020

Data: 18.05.2020 r.

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zapoznał się z zawiadomieniem w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od spółki Caravan Capital Management LLC z siedzibą w Tacoma, Washington, USA, działającej w imieniu i na rzecz akcjonariuszy MIRI Strategic Emerging Markets Fund LP oraz The Kenneth Rainin Foundation („Akcjonariusze”), zawierającym informację o transakcji nabycia w dniu 14 maja 2020 r. akcji Spółki przez Akcjonariuszy, w wyniku czego łączny udział tych Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się powyżej 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Caravan Capital Management LLC powiadomiło Spółkę, że po nabyciu Akcjonariusze posiadają 478 438 akcji Spółki, co stanowi 11,05 % udziału w kapitale zakładowym oraz 478 438 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 11,05 % ogólnej liczby głosów.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.