Raporty bieżące

31/2016 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący: 31/2016

Data: 28.06.2016

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2016 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z powyższą uchwałą na wypłatę dywidendy zostało przeznaczone 6 392 723,1 zł (słownie: sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote 10/100), tj.1,85 (jeden złoty 85/100) na jedną akcję. Dywidendą zostały objęte akcje Spółki w liczbie 3 455 526 (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć). Dywidendą nie zostały objęte akcje serii F w liczbie 151 000 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy).

Zarząd Spółki informuje, że dzień dywidendy został ustalony na 8 lipca 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 25 lipca 2016 roku.