Raporty bieżące

31/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: 31/2014

Data: 15.07.2014

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 lipca 2014 r. otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych – członka Zarządu Emitenta („Osoba Zobowiązana”) informację o zawarciu przez tę osobę transakcji sprzedaży akcji Emitenta, przesłaną w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”, Dz. U. z 2005 r., Nr 183 poz.1538 ze zm.).

Transakcja sprzedaży akcji została zawarta w dniu 10 lipca 2014 r. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie transakcji pakietowej i dotyczyła 41 251 (czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji Emitenta. Cena sprzedaży wyniosła 222,00 zł za akcję.

Członek Zarządu Emitenta zobowiązał się do nie sprzedawania pozostałych posiadanych przez siebie akcji przez okres 2 (dwóch) lat.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikacje danych osobowych.