Raporty bieżące

30/2017 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 6 października 2017 roku

Raport bieżący: 30/2017

Data: 6.10.2017

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 października 2017 roku („Walne Zgromadzenie”) wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, a także łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Załączniki