Raporty bieżące

30/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku

Raport bieżący: 30/2016

Data: 28.06.2016

Zgodnie z art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 tj.) Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 czerwca 2016 roku („Walne Zgromadzenie”) posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (tj. 2 219 544 głosów) oraz w ogólnej liczbie głosów (tj. 3 606 526 głosów).

1. BIB SEED CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA – 218 122 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 9,83%, udział w ogólnej liczbie głosów – 6,05%;

2. Marek Dziubiński – 400 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 18,02%, udział w ogólnej liczbie głosów 11,09%;

3. PZU SFIO UNIVERSUM, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU ENERGIA MEDYCYNA EKOLOGIA, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU STABILNEGO WZROSTU MAZUREK, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MALYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU ZRÓWNOWAŻONY, PZU SFIO GLOBALNYCH INWESTYCJI SUBFUNDUSZ PZU AKCJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MEDYCZNY, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKCJI FOCUS reprezentowane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., posiadające łącznie 342 792 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 15,44%, udział w ogólnej liczbie głosów -9,50%;

4. Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny – 180 347 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 8,13%, udział w ogólnej liczbie głosów – 5,00%;

5. New Europe Ventures LLC – 276 061 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 12,44%, udział w ogólnej liczbie głosów – 7,65%;

6. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 408 586 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 18,41%, udział w ogólnej liczbie głosów – 11,33%.