Raporty bieżące

30/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 18 sierpnia 2015 roku

Raport bieżący: 30/2015

Data: 19.08.2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: Spółka), niniejszym podaje do publicznej wiadomości, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 sierpnia 2015 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, a także łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.