Raporty bieżące

30/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: 30/2014

Data: 15.07.2014

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 lipca 2014 r. otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych – członka Rady Nadzorczej Emitenta („Osoba Zobowiązana”) informację o zawarciu przez tę osobę transakcji sprzedaży akcji Emitenta, przesłaną w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”, Dz. U. z 2005 r., Nr 183 poz.1538 ze zm.).

Transakcja sprzedaży akcji została zawarta w dniu 11 lipca 2014 roku na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie transakcji pakietowej i dotyczyła 15 000 (piętnaście tysięcy) akcji Emitenta. Cena sprzedaży wyniosła 222,00 zł za akcję.

Członek Rady Nadzorczej Emitenta zobowiązał się do nie sprzedawania pozostałych posiadanych przez siebie akcji przez okres 2 (dwóch) lat.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikacje danych osobowych.