Raporty bieżące

3/2018 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący nr: 03/2018

Data: 23.01.2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 23 stycznia 2018 r. otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639), od akcjonariusza New Europe Ventures, LLC („Akcjonariusz”), o zmniejszeniu się jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki do 4,998%. Zmniejszenie liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta nastąpiło w wyniku transakcji sesyjnej z dnia 22 stycznia 2018 r polegającej na sprzedaży 108 sztuk akcji na okaziciela Emitenta („Transakcja”).

W wyniku Transakcji Akcjonariusz posiada 180 248 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,998% kapitału zakładowego Spółki, i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed Transakcją Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 180 356 akcji Spółki, stanowiących 5,001% kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.