Raporty bieżące

3/2015 Zawiadomienie o transakcji osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze

Raport bieżący: 3/2015

Data: 20.01.2015

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 19 stycznia 2015 r. otrzymał od pełniącej funkcje kierownicze w strukturze organizacyjnej Emitenta („Osoba Zobowiązana”) informację o zawarciu i wykonaniu w roku 2014 na rachunek Osoby Zobowiązanej przez dom maklerski, transakcji sesyjnych polegających na:

a) kupnie dnia 24 września 2014 r. 50 sztuk akcji Emitenta, zdematerializowanych, na okaziciela, oznaczonych kodem ISIN PLMDCLG00015, za cenę 198 (sto dziewięćdziesiąt osiem złotych) za jedną akcję i łączną cenę 9.900,00 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100),

b) sprzedaży dnia 17 listopada 2014 r. w Warszawie, przez Akcjonariusza 50 sztuk akcji Emitenta,
zdematerializowanych, na okaziciela, oznaczonych kodem ISIN PLMDCLG00015, za cenę 193 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote) za jedną akcje i łączną cenę 9.664,40,00 zł (dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 40/100).

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikacje danych osobowych.