Raporty bieżące

3/2014 Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki Medicalgorithmics S.A. oraz unieważnienie zleceń maklerskich na akcje tej spółki

Raport bieżący: 3/2014

Data: 28.01.2014

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, iż na podstawie Uchwały nr 92/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki Medicalgorithmics S.A. oraz unieważnienia zleceń maklerskich na akcje tej spółki, na wniosek Spółki, z dniem 3 lutego 2014 r. z obrotu na rynku NewConnect wykluczone zostaje 3.421.926 akcji Spółki zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, to jest:
– 1.747.200 akcji serii A,
– 508.200 akcji serii B,
– 236.926 akcji serii C,
– 929.600 akcji serii D.

Zlecenia maklerskie na powyższe akcje przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect a nie zrealizowane do dnia 31 stycznia 2014 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu.
Wykluczenie ww. akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następuje w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect