Raporty bieżące

3/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014

Raport bieżący: 3/2014

Data: 31.01.2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014.

1. Raporty kwartalne:
– raport za IV kwartał 2013 – 3 marca 2014 roku
– raport za I kwartał 2014 – 15 maja 2014 roku
– raport za III kwartał 2014 – 14 listopada 2014 roku

2. Raport półroczny:
– raport półroczny za I półrocze 2014 roku – 1 września 2014 roku

3. Raport roczny:
– raport roczny za rok 2013 – 30 kwietnia 2014 roku

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że Spółka nie jest jednostką dominującą w rozumieniu § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.), tym samym nie jest zobowiązany do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości skonsolidowanych raportów okresowych. Ponadto Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Osoby reprezentujące spółkę: 

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony newconnect.pl