Raporty bieżące

Wprowadzenie do obrotu akcji serii A, B i C

Zarząd Emitenta informuje, że Uchwałą 1362/2011 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z dnia 3 listopada br. wprowadził do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MEDICALGORITHMICS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:
1) 1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji serii A,
2) 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji serii B,
3) 236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji serii C.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnośnik do serwisu NewConnect