Raporty bieżące

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

Raport bieżący nr 29/2021

Data: 9.08.2021 r.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r., informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego z dnia 31 sierpnia 2021 r. na dzień 30 września 2021 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.