Raporty bieżące

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. – podsumowanie kosztów emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G

 

Raport nr 29/2020

Data: 11.05.2020

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w zakresie pkt. 12 i 13, Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) podaje informację o:

1) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 541 051,20 PLN,

b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,

c) promocji oferty: nie dotyczy,

d) sporządzenia prospektu emisyjnego oraz suplementu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,

e) inne: 30 000,00 PLN.

Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 571 051,20 PLN.

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 koszty emisji akcji serii G zostały rozliczone w księgach poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Spółka obniżyła kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad uzyskaną ceną sprzedaży akcji serii G o całość ww. kosztów, tj. o kwotę 571 051,20 zł.

2) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,79 PLN.

Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust.1 pkt 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).