Raporty bieżące

29/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 6 października 2017 r.

Raport bieżący: 29/2017

Data: 5.10.2017

Zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 6 października 2017 r. („Walne Zgromadzenie”) posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (tj. 940 066 głosów) oraz w ogólnej liczbie głosów (tj. 3 606 526 głosów):

1. Marek Dziubiński – 400 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 42,55%, udział w ogólnej liczbie głosów 11,09%;

2. PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU STABILNEGO WZROSTU MAZUREK, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU ZRÓWNOWAŻONY, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK, PZU SFIO GLOBALNYCH INWESTYCJI – SUBFUNDUSZ PZU AKCJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU ENERGIA MEDYCYNA EKOLOGIA, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MEDYCZNY, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY AKCJI FOCUS, PZU SFIO UNIVERSUM zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., posiadające łącznie 182 863 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 19,45%, udział w ogólnej liczbie głosów – 5,07%;

3. Tomasz Mularczyk – 103 954 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 11,06%, udział w ogólnej liczbie głosów 2,88%;

4. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – 68 019 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 7,24%, udział w ogólnej liczbie głosów 1,89%;

5. Maciej Kulesza – 64 224 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 6,83%, udział w ogólnej liczbie głosów 1,78%;

6. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. – 49 600 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 5,28%, udział w ogólnej liczbie głosów 1,38%.