Raporty bieżące

29/2015 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w dniu 18 sierpnia 2015 roku

Raport bieżący: 29/2015

Data: 19.08.2015

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”), niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 sierpnia 2015 roku podjęło uchwałę nr 4/08/2015 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej, Pana Piotra Michała Żółkiewicza.

Powołany na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki – Pan Piotr Żółkiewicz – jest absolwentem studiów wyższych na kierunku zarządzanie. Od 2009 roku w Medicalgorithmics był dyrektorem finansowym, pełnił także obowiązki dyrektora operacyjnego. Od listopada 2012 roku do czerwca 2015 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Medicalgorithmics S.A. Od wielu lat działa również jako doradca zarządu w spółkach Stalica Trading Limited, a w przeszłości doradzał również firmom Kardiosystem Sp. z o.o., Grupa Eko Park i Europroject Management Consulting Sp. z o.o.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pan Piotr Michał Żółkiewicz nie prowadzi ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Michał Żółkiewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z rozdziałem II ust. 1 pkt 2) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW udostępnia na stronie internetowej Spółki życiorys zawodowy powołanego członka Rady Nadzorczej.