Raporty bieżące

29/2014 Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport bieżący: 29/2014

Data: 11.07.2014

Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 11 lipca 2014 r. otrzymała od akcjonariusza Spółki, pana Marka Dziubińskiego („Akcjonariusz”) zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1382) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o osiągnięciu przez Akcjonariusza bezpośrednio progu powyżej 10% tj. 11,58% udziału w ogólnej liczby głosów w spółce Medicalgorithmics S.A. w wyniku transakcji polegającej na zbyciu (aport) 120.800 sztuk akcji na okaziciela Emitenta, poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy przeniesienia aktywów („Transakcja”) na rzecz spółki Bottine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna („Bottine”).

Jednocześnie, zgodnie z art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy Akcjonariusz zawiadomił Spółkę o uzyskaniu w dniu 7 lipca 2014 r. informacji o przekroczeniu pośrednio progu powyżej 15% tj. 15,07% ogólnej liczby głosów w spółce Medicalgorithmics S.A. w wyniku Transakcji, tj. nabycia przez spółkę Bottine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, która to spółka jest podmiotem od Akcjonariusza zależnym, 120.800 akcji Emitenta.

Akcjonariusz przed Transakcją posiadał bezpośrednio 520.800 akcji Emitenta, co stanowiło 15,07% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W wyniku Transakcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio 400.000 akcji Emitenta, co stanowi 11,58% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzaniu Emitenta, natomiast poprzez spółkę zależną, Bottine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna Akcjonariusz posiada pośrednio dodatkowo 120.800 akcji, co powoduje, że zgodnie z art. 87ust 5 pkt 1) Ustawy posiada łącznie 15,07% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W perspektywie kolejnych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza nabywania lub zbywania akcji Emitenta w zależności od sytuacji rynkowej, informacji podawanych przez Emitenta do publicznej wiadomości oraz potrzeb własnego portfela inwestycyjnego.