Raporty bieżące

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G

 

Raport bieżący nr 28/2020

Data: 6 maja 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podjęciu w dniu 5 maja 2020 r. przez Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 343/2020 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki MEDICALGORITHMICS S.A., w której Zarząd Giełdy stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 721.303 (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii G spółki MEDICALGORITHMICS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Ponadto, na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 7 maja 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki MEDICALGORITHMICS S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 7 maja 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLMDCLG00015”.