Raporty bieżące

28/2017 Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 października 2017 r. w związku z wprowadzeniem zmian na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy

Raport bieżący: 28/2017

Data: 18.09.2017

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 października 2017 r.(„Walne Zgromadzenie”) po zmianach wprowadzonych na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie komitetu audytu;
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.;
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść wszystkich projektów uchwał Walnego Zgromadzenia aktualnych na dzień publikacji niniejszego raportu stanowi załącznik do raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Załączniki