Raporty bieżące

28/2014 Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący: 28/2014

Data: 4.07.2014

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 03.07.2013 roku została przez Spółkę zawarta Umowa Aliansu Strategicznego ze spółką Wipro Limited z siedzibą w Dodda Kanneili, Sarjapur Road, Bangalore 560035, Republika Indii („Partner”). Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad dostarczania przez Spółkę urządzeń i oprogramowania składających się na system PocketECG, serwisu PocketECG oraz dystrybucji przez Partnera i świadczenia za pomocą PocketECG usług diagnostyki medycznej. Spółka będzie realizowała powyższą umowę z wykorzystaniem najnowszej generacji produktu Spółki – systemu PocketECG III.

Wipro Limited jest globalną spółką działającą w obszarach healthcare, technologii informacyjnej, konsultingu i outsourcingu, zatrudniającą ponad 146 tysięcy pracowników. Spółka uzyskała w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2014 przychód w wysokości 7,3 miliarda USD. Kwity depozytowe Wipro Limited notowane są na New York Stock Exchange. Kapitalizacja rynkowa Wipro wynosi około 30 miliardów USD.

Na podstawie umowy Spółka zobowiązała się w szczególności do: i) dostawy na rzecz Partnera urządzeń i oprogramowania składających się na system PocketECG, ii) świadczenia usług serwisu PocketECG oraz oprogramowania, iii) przechowywania, przetwarzania, wymiany i udostępniania danych generowanych przez PocketECG. Partner zobowiązał się w szczególności do: i) organizacji i realizacji dystrybucji systemów PocketECG na terytorium Republiki Indii, ii) świadczenia w oparciu o PocketECG ciągłych usług telediagnostyki kardiologicznej w stosunku do użytkowników PocketECG w oparciu o infrastrukturę teleinformatyczną i bazodanową Spółki.

Na podstawie umowy Spółka będzie od Partnera otrzymywała różne rodzaje wynagrodzenia, kalkulowane w miesięcznych i rocznych okresach rozliczeniowych w oparciu o: i) liczbę systemów PocketECG aktywowanych przez Partnera, ii) wartość usług przetwarzania dodatkowych procedur badań, procedur wymiany urządzeń i podzespołów systemu PocketECG.

Umowa zapewnia Partnerowi, z określonymi nią wyjątkami, warunkową wyłączność na terytorium Republiki Indii. Spółka udzieliła Partnerowi prawa pierwszeństwa dostępu do nowych technologii z obszaru kardiologii wprowadzanych przez Spółkę do obrotu na wyżej wskazanym terytorium. Partner udzielił Spółce prawa pierwszeństwa sprzedaży za jego pośrednictwem nowych technologii i urządzeń diagnostycznych.

W związku z udzieleniem wyłączności przez Spółkę, strony określiły minima liczby systemów PocketECG utrzymywanych przez Partnera w stanie aktywności w pierwszych latach obowiązywania umowy oraz stopę wzrostu tej liczby w kolejnych latach obowiązywania umowy. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony z okresem wypowiedzenia wynoszącym 12 (dwanaście) miesięcy. Do 2020 roku strony uzgodniły szczegółowe, minimalne ilości aktywnych urządzeń dla każdego kwartału.

Poprzez zawarcie i realizację umowy Emitent zamierza zbudować, utrzymać i zwiększać na obszarze objętym umową bazę użytkowników systemu PocketECG a co za tym idzie osiągnąć z jej tytułu strumień istotnych i zwiększających się w czasie przychodów. W związku z tym, iż Emitent jest w zaawansowanym stadium zwiększania mocy produkcyjnych, spodziewa się on odnotowania wpływu umowy na wartość przychodów operacyjnych Spółki począwszy od 4 kwartału 2014 roku.

Uwzględniając wyłącznie wynagrodzenie pochodne od planowanej liczby aktywowanych systemów PocketECG, Spółka szacuje wartość umowy netto, określoną według §2 ust. 2 zd. 3 w związku z §2 ust. 7 wskazanego poniżej rozporządzenia, to jest za okres 5 lat, na kwotę 47 619 379,00 zł według średniego kursu USD/PLN z tabeli NBP z dnia 3 lipca 2014 roku.

Emitent jest w trakcie negocjacji z Wipro Limited zmierzających do poszerzenia współpracy o region Arabii Saudyjskiej, Kataru oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przewyższająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna – § 5 pkt 3 w związku z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).