Raporty bieżące

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądów i badań sprawozdań finansowych Spółki

Raport bieżący nr 27/2019

Data: 25.06.2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 7 Statutu Spółki w zw. z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dokonała wyboru firmy audytorskiej, tj. BDO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355, do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za I półrocze 2019 roku, rok 2019, I półrocze 2020 roku oraz rok 2020.

Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi normami zawodowymi oraz przepisami prawa, w szczególności ustawą dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także obowiązującą w Spółce Polityką i Procedurą Wyboru Firmy Audytorskiej z dnia 20 października 2017 r., po zapoznaniu się przez Radę Nadzorczą z rekomendacją Komitetu Audytu Spółki.