Raporty bieżące

27/2017 Zgłoszenie zmiany do porządku obrad wraz z projektem uchwały przez Akcjonariusza reprezentującego 1/20 kapitału zakładowego Spółki Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 27/2017

Data: 15.09.2017

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4 oraz 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, Pan Marek Dziubiński, w dniu 15 września 2017 r. zgłosił zmianę do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 stycznia 2016 r. wraz z projektem uchwały.

Akcjonariusz złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICALGORITHMICS S.A. zwołanego na dzień 6 października 2017 r., nowego punktu porządku obrad nr 6, w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.” wraz z projektem uchwały w zakresie tego punktu porządku obrad.

Otrzymany od Akcjonariusza wniosek wraz z projektem uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.