Raporty bieżące

27/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 roku oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Raport bieżący: 27/2015

Data: 17.07.2015

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 lipca 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia: i) przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. oraz ii) badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Wybór został dokonany przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 20 ust. 7 Statutu Spółki w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.).

Wybranym biegłym rewidentem jest Crystal Audit & Consulting Mateusz Szafrański-Sałajczyk z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-447, ul. Nike 38 lok. 11, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych powadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3835. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa ma zostać zawarta na okres do czasu wykonania całości jej przedmiotu.
Spółka informuje, że korzystała z usług wybranego podmiotu Crystal Audit & Consulting Mateusz Szafrański-Sałajczyk w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy przypadający na okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: Par. 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.