Raporty bieżące

Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku

Raport bieżący nr: 26/2019

Data: 21.06.2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2019 r. Spółka otrzymała od Akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zgłoszenie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku (raport bieżący nr 18/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w związku z raportem bieżącym nr 20/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.) do punktu 14. porządku obrad, przewidującego podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie  Spółki.

Zgłoszenie zostało dokonane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. działające w imieniu Akcjonariusza Spółki – Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie.

Otrzymany projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.