Raporty bieżące

26/2014 Powołanie członków rady nadzorczej nowej kadencji

Raport bieżący: 26/2014

Data: 27.06.2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. informuje, że zgodnie z treścią uchwał nr 15/06/2014, 16/06/2014, 17/06/2014, 18/06/2014 oraz 19/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2014 roku podjęto decyzję w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji w osobach: pana Marka Tatara, na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej, pana Jana Henryka Kunkowskiego, pana Martina Jasinskiego, pana Marcina Macieja Hoffmanna oraz pana Ronalda Gale Landes na stanowisko Członków Rady Nadzorczej. W załączonym pliku znajdują się życiorysy członków Rady Nadzorczej.

Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, zgodnie z § 28 pkt 4), 5) i 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133) stanowią załącznik do raportu.

Szczegółowa podstawa prawna – § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).