Raporty bieżące

KOR Korekta raportu bieżącego 25/2016 „Koszty prawne Medicalgorithmics S.A. za II Q 2016 r.”

Raport bieżący: 25/2016 KOR

Data: 17.05.2016

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) przesyła korektę raportu bieżącego Spółki nr 25/2016 z dnia 16 maja 2016 r., prostując oczywistą omyłkę pisarską polegającą na błędnym oznaczeniu daty wskazanej w tym raporcie tj. zamiast: “Dnia 27 kwietnia 2014 Emitent rozwiązał […]” powinno być „Dnia 27 kwietnia 2015 r. Emitent rozwiązał […]”. Poniżej pełna treść skorygowanego raportu.

„Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że koszty prawne Spółki w II kwartale 2016 r. nie przekroczą kwoty 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) USD.
Jednocześnie, Zarząd informuje, że wysokie koszty prawne jakie Emitent poniósł w I kwartale 2016 r. związane były z prowadzeniem kluczowego dla Spółki postępowania sądowego toczącego się przed Sądem w Delaware („Postępowanie”) z powództwa Spółki przeciwko AMI Monitoring, Inc. oraz Spectocor, LLC („Pozwani”) oraz procesu jaki odbył się w tej sprawie w marcu 2016 r. Koszty te wynikały m.in. ze specyfiki zarzutów z jakimi występowała Spółka wobec Pozwanych. Dnia 27 kwietnia 2015 r. Emitent rozwiązał łączącą go z Pozwanymi Umowę Aliansu Strategicznego zawartą dnia 11 marca 2014 r. („Umowa”) zwracając się do Sadu w Delaware o ustalenie poprawności rozwiązania Umowy pod zarzutem naruszenia jej postanowień przez Pozwanych polegającego m.in. na jednoczesnym korzystaniu z systemu PocketECG oraz opracowywaniu przez Pozwanych własnego, konkurencyjnego systemu w celu zastąpienia nim technologii Emitenta.

Medicalgorithmics w ramach Postepowania domaga się między innymi zwrotu kosztów prawnych od strony przeciwnej.”