Raporty bieżące

25/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.

Raport bieżący: 25/2015

Data: 8.07.2015

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”), niniejszym podaje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie”) w dniu 30 czerwca 2015 roku, posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1. ING Otwarty Fundusz Emerytalny – 400 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 24,09%, udział w ogólnej liczbie głosów – 11,58%.
2. Marek Dziubiński – 400 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 24,09%, udział w ogólnej liczbie głosów – 11,58%.
3. PZU SFIO UNIVERSUM, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU ENERGIA MEDYCYNA EKOLOGIA, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU STABILNEGO WZROSTU MAZUREK, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MALYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU ZRÓWNOWAŻONY, PZU SFIO GLOBALNYCH INWESTYCJI SUBFUNDUSZ PZU AKCJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MEDYCZNY – posiadające łącznie 208 462 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 12,55%, udział w ogólnej liczbie głosów – 6,03%
4. Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny – 180 347 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 10,86%, udział w ogólnej liczbie głosów – 5,22%
5. New Europe Ventures LLC – 276 061 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 16,62%, udział w ogólnej liczbie głosów – 7,99%