Raporty bieżące

25/2014 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji serii E

Raport bieżący: 25/2014

Data: 27.06.2014

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, iż Uchwałą Nr 736/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił dopuścić i wprowadzić z dniem 1 lipca 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu na rynku podstawowym GPW 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Medicalgorithmics S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 lipca 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLMDCLG00015”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 554/14 z dnia 13 czerwca 2014 roku Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w dniu 1 lipca 2014 r. nastąpi rejestracja tych akcji w Krajowym Depozycie. (Raport bieżący 18 / 2014).

Wszystkie akcje serii E objęte są dwuletnimi umowami typu lock-up.

Szczegółowa podstawa prawna – § 34 ust. 1 pkt 2,3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).