Raporty bieżące

Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 

Raport bieżący nr 24/2020

Data: 10.04.2020 r.

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że otrzymał w dniu wczorajszym zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od spółki Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą
w Warszawie, reprezentującej Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: „Fundusz”), że wskutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z emisją nowych akcji serii G, zarejestrowanego w dniu 6 kwietnia 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Fundusz zmniejszył stan posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki o 2%.

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. powiadomiło Spółkę, że:

– przed podwyższeniem kapitału Spółki z dnia 6 kwietnia 2020 r. Fundusz posiadał 448 586 akcji Spółki, co stanowiło 12,44 % udziału w kapitale zakładowym oraz 448 586 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 12,44% ogólnej liczby głosów;

– po podwyższeniu kapitału Spółki z dnia 6 kwietnia 2020 r. Fundusz posiada 448 586 akcji Spółki, co stanowi 10,37% udziału w kapitale zakładowym oraz 448 586 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 10,37% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie z otrzymanego zawiadomienia wynika, że po rejestracji podwyższenia kapitału w Spółce zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze wymienione w zawiadomieniu zwiększyły łączny stan posiadania akcji Spółki o 0,05%, tj.:

– przed podwyższeniem kapitału Spółki z dnia 6 kwietnia 2020 r. fundusze zarządzane przez  Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. posiadały 448 586 akcji Spółki, co stanowiło 12,44 % udziału w kapitale zakładowym oraz 448 586 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 12,44% ogólnej liczby głosów;

– po podwyższeniu kapitału Spółki z dnia 6 kwietnia 2020 r. fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. posiadają 540 586 akcji Spółki, co stanowi 12,49% udziału w kapitale zakładowym oraz 540 586 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 12,49% ogólnej liczby głosów.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.